• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Elemental #19683
 • Background

  Off White C

  17.35% Có đặc tính này

 • Domain

  Earth

  25.19% Có đặc tính này

 • Type

  Human

  89.05% Có đặc tính này

 • Subtype

  Classic

  88.99% Có đặc tính này

 • Neck

  Headphones Max

  2.66% Có đặc tính này

 • Eyes

  Powerful

  4.55% Có đặc tính này

 • Clothing

  Noragi - Earth

  0.98% Có đặc tính này

 • Hair

  Messy Top Fade - Blonde

  0.46% Có đặc tính này

 • Mouth

  Sure

  3.31% Có đặc tính này

Azuki Elementals state-little state-little
Elemental #19683
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Off White C

  17.35% Có đặc tính này

 • Domain

  Earth

  25.19% Có đặc tính này

 • Type

  Human

  89.05% Có đặc tính này

 • Subtype

  Classic

  88.99% Có đặc tính này

 • Neck

  Headphones Max

  2.66% Có đặc tính này

 • Eyes

  Powerful

  4.55% Có đặc tính này

 • Clothing

  Noragi - Earth

  0.98% Có đặc tính này

 • Hair

  Messy Top Fade - Blonde

  0.46% Có đặc tính này

 • Mouth

  Sure

  3.31% Có đặc tính này

Azuki Elementals
Azuki Elementals state-little state-little
Azuki Elementals are a collection of 20,000 characters within the four domains of the Garden. Take the red bean. azuki.com/elementals/reveal
 • Hợp đồng

  0xb6a3...786e

 • ID token

  19683

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum