• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 9645
 • Race

  Tan

  16.97% Có đặc tính này

 • Background

  Starbucks Kyoto

  1.04% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Sad

  11.07% Có đặc tính này

 • Eyes

  Green

  12.52% Có đặc tính này

 • Hair

  Charlie Blonde

  2.32% Có đặc tính này

 • Shirt

  Logang

  1.51% Có đặc tính này

 • Mouth

  Flipped

  9.06% Có đặc tính này

 • Friend

  Amogus

  4.04% Có đặc tính này

 • Rank

  Jit

  6.48% Có đặc tính này

 • Swag Score

  42

  0.66% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 9645
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  Tan

  16.97% Có đặc tính này

 • Background

  Starbucks Kyoto

  1.04% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Sad

  11.07% Có đặc tính này

 • Eyes

  Green

  12.52% Có đặc tính này

 • Hair

  Charlie Blonde

  2.32% Có đặc tính này

 • Shirt

  Logang

  1.51% Có đặc tính này

 • Mouth

  Flipped

  9.06% Có đặc tính này

 • Friend

  Amogus

  4.04% Có đặc tính này

 • Rank

  Jit

  6.48% Có đặc tính này

 • Swag Score

  42

  0.66% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  9645

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum