• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Anomalies #5891
 • Tier

  * * *

  20% Có đặc tính này

 • Accessory

  Abstract Form

  3.32% Có đặc tính này

 • Body

  Shadow Caster’s Cloak

  1.6% Có đặc tính này

 • Anomaly

  Shadow

  49.92% Có đặc tính này

 • Headgear

  Omega Origin

  3.02% Có đặc tính này

 • Special

  Astral Dazzle

  3.54% Có đặc tính này

 • Face

  Dreamweaver’s Dimension

  1.16% Có đặc tính này

Asterix
Anomalies #5891
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Tier

  * * *

  20% Có đặc tính này

 • Accessory

  Abstract Form

  3.32% Có đặc tính này

 • Body

  Shadow Caster’s Cloak

  1.6% Có đặc tính này

 • Anomaly

  Shadow

  49.92% Có đặc tính này

 • Headgear

  Omega Origin

  3.02% Có đặc tính này

 • Special

  Astral Dazzle

  3.54% Có đặc tính này

 • Face

  Dreamweaver’s Dimension

  1.16% Có đặc tính này

Asterix
Asterix
type Asterix = DN404::CoJoined<ERC20, ERC721>::Impl; // ERC20: 0x0000000000ca73A6df4C58b84C5B4b847FE8Ff39 // ERC721: 0x0000000000c26FAbFe894D13233d5ec73F61cc72
 • Hợp đồng

  0x0000...cc72

 • ID token

  5891

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum