• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
YAYO Man #2665
 • Vehicle Color

  White

  11.91% Có đặc tính này

 • Background

  Rolex

  1.51% Có đặc tính này

 • Head

  Bald

  3.6% Có đặc tính này

 • Item

  H&K USP

  1.76% Có đặc tính này

 • Mouth

  Cigarette

  13.64% Có đặc tính này

 • Outfit

  Green Tourist Shirt & Pants

  1.98% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1990 Lexus LS400

  1.57% Có đặc tính này

 • Skin

  Swarthy

  13.94% Có đặc tính này

 • Eyes

  Eyepatch

  6.54% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO Man #2665
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Vehicle Color

  White

  11.91% Có đặc tính này

 • Background

  Rolex

  1.51% Có đặc tính này

 • Head

  Bald

  3.6% Có đặc tính này

 • Item

  H&K USP

  1.76% Có đặc tính này

 • Mouth

  Cigarette

  13.64% Có đặc tính này

 • Outfit

  Green Tourist Shirt & Pants

  1.98% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1990 Lexus LS400

  1.57% Có đặc tính này

 • Skin

  Swarthy

  13.94% Có đặc tính này

 • Eyes

  Eyepatch

  6.54% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO NFT
YAYO NFT is a collection of 4000 YAYO Men embodying the furthest archetypes of power, speed, violence, wealth, chaos, and adventure. YAYO is a tribute to the vehicles, equipment, and aesthetics that have captured the hearts and minds of young men for generations.
 • Hợp đồng

  0x09f6...d46b

 • ID token

  2665

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum