• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
The Buns #2787
 • body

  Jersey Bunklyn

  1.24% Có đặc tính này

 • face

  Scarred

  3.35% Có đặc tính này

 • background

  Light Brown

  5.69% Có đặc tính này

 • head

  None

  52.86% Có đặc tính này

 • skin

  Spots

  2.25% Có đặc tính này

The Buns - Hefty Hares
The Buns #2787
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • body

  Jersey Bunklyn

  1.24% Có đặc tính này

 • face

  Scarred

  3.35% Có đặc tính này

 • background

  Light Brown

  5.69% Có đặc tính này

 • head

  None

  52.86% Có đặc tính này

 • skin

  Spots

  2.25% Có đặc tính này

The Buns - Hefty Hares
The Buns - Hefty Hares
Holder IP based collection, no promises, just art, do what you love with your Bun Art collection based on gaming culture, everything is a parody and not a direct correlation with any specific video game
 • Hợp đồng

  0x7dbc...c393

 • ID token

  2787

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum