• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
y00ts
y00ts
Hợp đồng:0xfd1b...bd50

y00ts is a generative art project of 15,000 NFTs. y00topia is a curated community of builders and creators. Each y00t was designed by De Labs in Los Angeles, CA.

Xem tất cả
 • ETH ETH --

  Giá sàn

 • ETH ETH 9K

  Tổng khối lượng

 • 12.3K

  Tổng nguồn cung

 • 5.4K

  Người sở hữu

Vật phẩm

Lịch sử

0 Vật phẩm