• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Outlier Bio-M0D
 • Corporation

  EternaLab®

  9.52% Có đặc tính này

 • Project

  Bio-M0d

  7.94% Có đặc tính này

 • Specimen

  Outlier

  1.59% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  Calcium Crystals

  1.59% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  AltRock

  1.59% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  Cloud Membrane

  1.59% Có đặc tính này

 • Color

  White

  3.17% Có đặc tính này

 • Terrain

  Arctic/Mountains

  9.52% Có đặc tính này

 • Terrain

  Desert/Tundra

  9.52% Có đặc tính này

Planet IX - Assets state-little state-little
Outlier Bio-M0D
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • Corporation

  EternaLab®

  9.52% Có đặc tính này

 • Project

  Bio-M0d

  7.94% Có đặc tính này

 • Specimen

  Outlier

  1.59% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  Calcium Crystals

  1.59% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  AltRock

  1.59% Có đặc tính này

 • MetaMaterial

  Cloud Membrane

  1.59% Có đặc tính này

 • Color

  White

  3.17% Có đặc tính này

 • Terrain

  Arctic/Mountains

  9.52% Có đặc tính này

 • Terrain

  Desert/Tundra

  9.52% Có đặc tính này

Planet IX - Assets
Planet IX - Assets state-little state-little
This is the collection which displays all the in-game assets which carry utility in the Planet IX Metaverse. Holders can expect airdrops, whitelists, utility in the game such as upgrades, accelerated rewards and much more to come.
 • Hợp đồng

  0xba66...ce87

 • ID token

  10

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-1155

 • Mainnet

  Polygon

Transfer
Chuyển tiền 2024-02-26 10:36:14
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-26 08:56:33
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-26 04:19:41
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-26 04:18:59
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-25 23:44:56
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-25 18:07:02
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-25 18:06:11
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-25 18:05:30
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-25 15:39:34
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-25 13:40:17
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons