• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DuDuLab #1766
 • Clothing

  Wrestler

  0.38% Có đặc tính này

 • Offhand

  Armillary sphere

  1.13% Có đặc tính này

 • Masks

  keep silent

  1.13% Có đặc tính này

 • Eyes

  Depressed

  5.41% Có đặc tính này

 • Headgear

  Mechanical Priest

  0.2% Có đặc tính này

 • Backgear

  Steam engine

  1.6% Có đặc tính này

 • Background

  Khaki

  13.71% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #1766
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Clothing

  Wrestler

  0.38% Có đặc tính này

 • Offhand

  Armillary sphere

  1.13% Có đặc tính này

 • Masks

  keep silent

  1.13% Có đặc tính này

 • Eyes

  Depressed

  5.41% Có đặc tính này

 • Headgear

  Mechanical Priest

  0.2% Có đặc tính này

 • Backgear

  Steam engine

  1.6% Có đặc tính này

 • Background

  Khaki

  13.71% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  1766

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum