• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DuDuLab #5401
 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Eyes

  adoration

  2.39% Có đặc tính này

 • Face

  Hip Hop Stickers

  2.71% Có đặc tính này

 • Backgear

  Vacuum cleaner

  4.12% Có đặc tính này

 • Offhand

  Toy bear

  0.51% Có đặc tính này

 • Clothing

  Painter overalls

  0.81% Có đặc tính này

 • Headgear

  Pinocchio hat

  0.46% Có đặc tính này

 • Necklace

  Spotted bow tie

  2.35% Có đặc tính này

 • Satchel

  Golden shooter

  3% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #5401
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

 • Eyes

  adoration

  2.39% Có đặc tính này

 • Face

  Hip Hop Stickers

  2.71% Có đặc tính này

 • Backgear

  Vacuum cleaner

  4.12% Có đặc tính này

 • Offhand

  Toy bear

  0.51% Có đặc tính này

 • Clothing

  Painter overalls

  0.81% Có đặc tính này

 • Headgear

  Pinocchio hat

  0.46% Có đặc tính này

 • Necklace

  Spotted bow tie

  2.35% Có đặc tính này

 • Satchel

  Golden shooter

  3% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  5401

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum