• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Creepz #2993
 • Background

  Purple

  17.96% Có đặc tính này

 • Tail

  Spotty

  10.07% Có đặc tính này

 • Body

  Green

  29% Có đặc tính này

 • Mouth

  Jaws

  2.49% Có đặc tính này

 • Tattoos

  Colour-Tatts

  12.96% Có đặc tính này

 • Lips

  Purple

  4.62% Có đặc tính này

 • Smoking

  None

  92.88% Có đặc tính này

 • Nose

  Deep

  19.78% Có đặc tính này

 • Sides

  Ovals

  7.45% Có đặc tính này

 • Base-Layer

  None

  63.35% Có đặc tính này

 • Lol-Drip

  Camo-Desert

  0.69% Có đặc tính này

 • Layerz

  None

  59.27% Có đặc tính này

 • Back

  Green-6

  1.93% Có đặc tính này

 • Hat

  Five-Panel-Blue-Checkerboard

  1.11% Có đặc tính này

 • Eyes

  Purple-Shades

  1.95% Có đặc tính này

 • Chin

  Stubble

  6.22% Có đặc tính này

Creepz by OVERLORD
Creepz #2993
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Purple

  17.96% Có đặc tính này

 • Tail

  Spotty

  10.07% Có đặc tính này

 • Body

  Green

  29% Có đặc tính này

 • Mouth

  Jaws

  2.49% Có đặc tính này

 • Tattoos

  Colour-Tatts

  12.96% Có đặc tính này

 • Lips

  Purple

  4.62% Có đặc tính này

 • Smoking

  None

  92.88% Có đặc tính này

 • Nose

  Deep

  19.78% Có đặc tính này

 • Sides

  Ovals

  7.45% Có đặc tính này

 • Base-Layer

  None

  63.35% Có đặc tính này

 • Lol-Drip

  Camo-Desert

  0.69% Có đặc tính này

 • Layerz

  None

  59.27% Có đặc tính này

 • Back

  Green-6

  1.93% Có đặc tính này

 • Hat

  Five-Panel-Blue-Checkerboard

  1.11% Có đặc tính này

 • Eyes

  Purple-Shades

  1.95% Có đặc tính này

 • Chin

  Stubble

  6.22% Có đặc tính này

Creepz by OVERLORD
Creepz by OVERLORD
WARNING: NOW ONLY PURCHASEABLE ON MAGIC EDEN https://magiceden.io/collections/ethereum/0x5946aeaab44e65eb370ffaa6a7ef2218cff9b47d
 • Hợp đồng

  0x5946...b47d

 • ID token

  2993

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum