• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DeGod #5725
 • background

  Red

  12.7% Có đặc tính này

 • mouth

  Santa Beard

  4.08% Có đặc tính này

 • eyes

  None

  53.22% Có đặc tính này

 • clothes

  Peasant Blouse

  4.5% Có đặc tính này

 • skin

  Ape

  4.04% Có đặc tính này

 • head

  Headband

  4.75% Có đặc tính này

 • specialty

  None

  53.75% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  100% Có đặc tính này

 • neck

  Paperclip Necklace

  6.07% Có đặc tính này

 • version

  S3 - Male

  93.81% Có đặc tính này

DeGods state-little state-little
DeGod #5725
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • background

  Red

  12.7% Có đặc tính này

 • mouth

  Santa Beard

  4.08% Có đặc tính này

 • eyes

  None

  53.22% Có đặc tính này

 • clothes

  Peasant Blouse

  4.5% Có đặc tính này

 • skin

  Ape

  4.04% Có đặc tính này

 • head

  Headband

  4.75% Có đặc tính này

 • specialty

  None

  53.75% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  100% Có đặc tính này

 • neck

  Paperclip Necklace

  6.07% Có đặc tính này

 • version

  S3 - Male

  93.81% Có đặc tính này

DeGods
DeGods state-little state-little
DeGods is a digital art collection and global community of creators, developers, entrepreneurs, athletes, artists, experimenters and innovators.
 • Hợp đồng

  0x8821...d280

 • ID token

  5724

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum