• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Nippy #2843
 • Holding

  House Plant

  2.86% Có đặc tính này

 • Mouth

  Big Grit Teeth

  3.6% Có đặc tính này

 • Head

  Spaghetti

  1.92% Có đặc tính này

 • Neck

  Pink Collar

  6.24% Có đặc tính này

 • Eyes

  Big Confused

  2.89% Có đặc tính này

 • Background

  Light Yellow

  7.82% Có đặc tính này

 • Character

  Sly

  10.09% Có đặc tính này

 • Hand Sign

  Ok

  19.55% Có đặc tính này

Nippy: Magnet for Mischief state-little state-little
Nippy #2843
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Holding

  House Plant

  2.86% Có đặc tính này

 • Mouth

  Big Grit Teeth

  3.6% Có đặc tính này

 • Head

  Spaghetti

  1.92% Có đặc tính này

 • Neck

  Pink Collar

  6.24% Có đặc tính này

 • Eyes

  Big Confused

  2.89% Có đặc tính này

 • Background

  Light Yellow

  7.82% Có đặc tính này

 • Character

  Sly

  10.09% Có đặc tính này

 • Hand Sign

  Ok

  19.55% Có đặc tính này

Nippy: Magnet for Mischief
Nippy: Magnet for Mischief state-little state-little
A cat of a 3,222 personalities, her can-do attitude will help kids & parents discover a whole new world.
 • Hợp đồng

  0x9674...4219

 • ID token

  2843

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum