• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 4521
 • Race

  Tan

  16.97% Có đặc tính này

 • Background

  Genshin Impact

  1.09% Có đặc tính này

 • Eyes

  Light Green

  4.97% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Mouth

  Normal

  10.27% Có đặc tính này

 • Costume

  White Niqab

  0.61% Có đặc tính này

 • Friend

  Brat

  4.33% Có đặc tính này

 • Overlays

  Stars

  0.32% Có đặc tính này

 • Rank

  A

  15% Có đặc tính này

 • Swag Score

  113

  0.72% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 4521
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  Tan

  16.97% Có đặc tính này

 • Background

  Genshin Impact

  1.09% Có đặc tính này

 • Eyes

  Light Green

  4.97% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Mouth

  Normal

  10.27% Có đặc tính này

 • Costume

  White Niqab

  0.61% Có đặc tính này

 • Friend

  Brat

  4.33% Có đặc tính này

 • Overlays

  Stars

  0.32% Có đặc tính này

 • Rank

  A

  15% Có đặc tính này

 • Swag Score

  113

  0.72% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  4521

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum