• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 8105
 • Race

  Pink

  25.14% Có đặc tính này

 • Background

  Equinox

  1.22% Có đặc tính này

 • Eyes

  Brown

  11.07% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Hair

  Ulenka Blue

  2.87% Có đặc tính này

 • Face

  War

  2.93% Có đặc tính này

 • Shirt

  Pissed Remco

  1.15% Có đặc tính này

 • Mouth

  Flipped

  9.06% Có đặc tính này

 • Glasses

  Half Black

  2.22% Có đặc tính này

 • Hat

  ATF Cap

  0.96% Có đặc tính này

 • Friend

  Autism

  3.95% Có đặc tính này

 • Rank

  B

  29.97% Có đặc tính này

 • Swag Score

  91

  1.11% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 8105
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  Pink

  25.14% Có đặc tính này

 • Background

  Equinox

  1.22% Có đặc tính này

 • Eyes

  Brown

  11.07% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Hair

  Ulenka Blue

  2.87% Có đặc tính này

 • Face

  War

  2.93% Có đặc tính này

 • Shirt

  Pissed Remco

  1.15% Có đặc tính này

 • Mouth

  Flipped

  9.06% Có đặc tính này

 • Glasses

  Half Black

  2.22% Có đặc tính này

 • Hat

  ATF Cap

  0.96% Có đặc tính này

 • Friend

  Autism

  3.95% Có đặc tính này

 • Rank

  B

  29.97% Có đặc tính này

 • Swag Score

  91

  1.11% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  8105

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum