• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Remilio 8106
 • Race

  White

  43.09% Có đặc tính này

 • Background

  Chemtrails

  1.44% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  Light Green

  4.97% Có đặc tính này

 • Hair

  Charlie Grey

  2.93% Có đặc tính này

 • Shirt

  Dinotrux

  1.19% Có đặc tính này

 • Mouth

  Drool

  6.73% Có đặc tính này

 • Friend

  Metoyou

  2.95% Có đặc tính này

 • Rank

  Jit

  6.48% Có đặc tính này

 • Swag Score

  43

  0.6% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 8106
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  White

  43.09% Có đặc tính này

 • Background

  Chemtrails

  1.44% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  Light Green

  4.97% Có đặc tính này

 • Hair

  Charlie Grey

  2.93% Có đặc tính này

 • Shirt

  Dinotrux

  1.19% Có đặc tính này

 • Mouth

  Drool

  6.73% Có đặc tính này

 • Friend

  Metoyou

  2.95% Có đặc tính này

 • Rank

  Jit

  6.48% Có đặc tính này

 • Swag Score

  43

  0.6% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies is a collection of 10,000 neochibi pfpNFT's expanding the Milady Maker paradigm with the introduction of young J.I.T. energy and schizophrenic reactionary aesthetics. We are #REMILIONAIREs.
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  8106

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum