PAI

PAID PAID Network

0x1614...D787 copy

PAID PAID

$0.071586

+3.72%

 • Giá cao 24h

  $0.073114

 • Giá thấp 24h

  $0.063706

 • KL 24h (PAID)

  1.87M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  128.78K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

50Vài phút trước

Bán

$0.071586

31.80K

$2276.33

88Vài phút trước

Mua

$0.07193

877.084

$63.089

95Vài phút trước

Bán

$0.072002

30.00K

$2160.07

2Vài giờ trước

Mua

$0.073114

27.57K

$2015.72

2Vài giờ trước

Mua

$0.072291

13.55K

$979.603

2Vài giờ trước

Bán

$0.071676

71.93K

$5155.58

2Vài giờ trước

Mua

$0.071676

26.96K

$1932.16

2Vài giờ trước

Mua

$0.071676

71.93K

$5155.58

3Vài giờ trước

Bán

$0.071096

32.04K

$2277.81

3Vài giờ trước

Mua

$0.072063

18.70K

$1347.23

3Vài giờ trước

Mua

$0.071484

18.72K

$1338.07

3Vài giờ trước

Bán

$0.071123

3499.43

$248.892

3Vài giờ trước

Mua

$0.071357

9609.13

$685.681

3Vài giờ trước

Mua

$0.07107

19.09K

$1356.8

3Vài giờ trước

Mua

$0.07053

38.25K

$2697.72

4Vài giờ trước

Bán

$0.069221

2781.37

$192.53

4Vài giờ trước

Bán

$0.069118

12.18K

$842.049

4Vài giờ trước

Mua

$0.069118

49.29K

$3406.82

4Vài giờ trước

Mua

$0.069118

12.18K

$842.049

4Vài giờ trước

Bán

$0.06764

12.27K

$830.134

4Vài giờ trước

Mua

$0.06764

41.74K

$2823.04

4Vài giờ trước

Mua

$0.06764

12.27K

$830.134

6Vài giờ trước

Mua

$0.066451

11.28K

$749.297

6Vài giờ trước

Mua

$0.066465

19.39K

$1288.47

7Vài giờ trước

Bán

$0.065144

294.03K

$19.15K

7Vài giờ trước

Mua

$0.065144

17.02K

$1108.95

7Vài giờ trước

Mua

$0.065144

294.03K

$19.15K

7Vài giờ trước

Bán

$0.064835

5130.72

$332.652

7Vài giờ trước

Mua

$0.064913

46.44K

$3014.37

7Vài giờ trước

Bán

$0.063706

1114.03

$70.97

8Vài giờ trước

Bán

$0.063944

3769.39

$241.031

9Vài giờ trước

Mua

$0.064283

12.95K

$832.343

9Vài giờ trước

Bán

$0.064283

73.50K

$4724.89

9Vài giờ trước

Bán

$0.064283

12.40K

$797.093

10Vài giờ trước

Mua

$0.066433

599.102

$39.8

10Vài giờ trước

Bán

$0.066433

27.03K

$1795.75

10Vài giờ trước

Mua

$0.067146

733.481

$49.25

10Vài giờ trước

Mua

$0.067159

2378.95

$159.767

10Vài giờ trước

Bán

$0.067159

56.43K

$3789.78

10Vài giờ trước

Bán

$0.067159

3044.33

$204.453

10Vài giờ trước

Mua

$0.068797

73.54K

$5059.23

10Vài giờ trước

Mua

$0.066669

7484.43

$498.981

11Vài giờ trước

Mua

$0.066595

1123.29

$74.806

17Vài giờ trước

Bán

$0.066568

19.61K

$1305.29

19Vài giờ trước

Bán

$0.067742

45.66K

$3092.93

19Vài giờ trước

Mua

$0.067742

75.19K

$5093.38

19Vài giờ trước

Mua

$0.067742

120.82K

$8184.54

19Vài giờ trước

Bán

$0.065619

76.21K

$5000.95

21Vài giờ trước

Bán

$0.068702

859.144

$59.025

23Vài giờ trước

Mua

$0.069017

1447.03

$99.871