LIN

LINQ Linq

0x3e34...cA64 copy

LINQ LINQ

$0.037243

-16.65%

 • 24h उच्च

  $0.044683

 • 24h निम्न

  $0.034644

 • 24h वॉल

  1.41M

 • 24h वॉल(USDT)

  54.50K

समय1m5m15m30m1H4H1D1W
लाइटप्रो

93Vài phút trước

बेचें

$0.037243

833.333

$31.036

93Vài phút trước

बेचें

$0.037243

8333.33

$310.357

93Vài phút trước

बेचें

$0.037243

16.85K

$627.633

3Vài giờ trước

बेचें

$0.037255

833.333

$31.046

3Vài giờ trước

बेचें

$0.037255

8333.33

$310.459

3Vài giờ trước

बेचें

$0.037255

23.50K

$875.495

4Vài giờ trước

खरीदना

$0.037517

9298.95

$348.867

4Vài giờ trước

खरीदना

$0.037446

12.36K

$462.828

5Vài giờ trước

खरीदना

$0.037386

13.14K

$491.139

5Vài giờ trước

खरीदना

$0.037252

12.68K

$472.204

5Vài giờ trước

खरीदना

$0.03715

10.76K

$399.652

5Vài giờ trước

खरीदना

$0.037045

112.04K

$4150.43

5Vài giờ trước

खरीदना

$0.035955

5252.77

$188.865

5Vài giờ trước

खरीदना

$0.035906

88.64K

$3182.7

5Vài giờ trước

खरीदना

$0.035068

14.15K

$496.219

5Vài giờ trước

खरीदना

$0.03497

18.05K

$631.065

6Vài giờ trước

बेचें

$0.034644

833.333

$28.87

6Vài giờ trước

बेचें

$0.034644

8333.33

$288.699

6Vài giờ trước

बेचें

$0.034644

168.20K

$5827.07

6Vài giờ trước

बेचें

$0.036304

70.50K

$2559.42

6Vài giờ trước

बेचें

$0.037035

833.333

$30.863

6Vài giờ trước

बेचें

$0.037035

8333.33

$308.627

6Vài giờ trước

बेचें

$0.037035

70.50K

$2610.99

6Vài giờ trước

बेचें

$0.037844

70.50K

$2667.98

6Vài giờ trước

बेचें

$0.038582

833.333

$32.152

6Vài giờ trước

बेचें

$0.038582

8333.33

$321.515

6Vài giờ trước

बेचें

$0.038582

141.00K

$5440.03

6Vài giờ trước

बेचें

$0.038582

833.333

$32.152

6Vài giờ trước

बेचें

$0.038582

8333.33

$321.515

6Vài giờ trước

बेचें

$0.038582

70.50K

$2720.02

6Vài giờ trước

बेचें

$0.041143

141.00K

$5801.17

7Vài giờ trước

खरीदना

$0.043

1666

$71.638

8Vài giờ trước

खरीदना

$0.04311

7332.52

$316.108

9Vài giờ trước

खरीदना

$0.042633

1027.8

$43.818

12Vài giờ trước

बेचें

$0.042086

833.333

$35.072

12Vài giờ trước

बेचें

$0.042086

8333.33

$350.717

12Vài giờ trước

बेचें

$0.042086

9400

$395.609

14Vài giờ trước

खरीदना

$0.04182

8360.92

$349.657

18Vài giờ trước

खरीदना

$0.041454

5484.71

$227.363

19Vài giờ trước

बेचें

$0.041435

106.45K

$4410.92

20Vài giờ trước

बेचें

$0.042754

833.333

$35.628

20Vài giờ trước

बेचें

$0.042754

8333.33

$356.284

20Vài giờ trước

बेचें

$0.042754

109.25K

$4670.77

21Vài giờ trước

बेचें

$0.044499

23.50K

$1045.72

30Vài giờ trước

खरीदना

$0.044683

1316.65

$58.832

31Vài giờ trước

बेचें

$0.045196

377.167

$17.046

34Vài giờ trước

खरीदना

$0.04501

12.98K

$584.051

35Vài giờ trước

बेचें

$0.044786

8431

$377.589

40Vài giờ trước

बेचें

$0.045449

2328.41

$105.824

43Vài giờ trước

बेचें

$0.045287

940

$42.57

$553,365

U
Uniswap V2
L

LINQ

7,421,000

W

WETH

87

WETH : LINQ

1:85346.3

$147

U
UniV3Pool
L

LINQ

2,663

W

WETH

0.0150

WETH : LINQ

1:85346.3

प्रकार

राशि/टोकन

यूज़र