DAC

DACAT daCat

0x814A...c467 copy

daCat daCat

$0.{8}32

-22.54%

 • Giá cao 24h

  $0.{8}44

 • Giá thấp 24h

  $0.{8}31

 • KL 24h (DACAT)

  9203.88B

 • Khối lượng 24h(USDT)

  29.77K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

1Vài phút trước

Mua

$0.{8}32

28.61B

$90.584

14Vài phút trước

Mua

$0.{8}32

74.67B

$237.203

18Vài phút trước

Mua

$0.{8}32

163.15B

$516.823

20Vài phút trước

Mua

$0.{8}31

3.85B

$12.106

25Vài phút trước

Mua

$0.{8}31

15.04B

$47.311

30Vài phút trước

Mua

$0.{8}31

14.58B

$45.9

54Vài phút trước

Bán

$0.{8}32

8258.67B

$26.05K

109Vài phút trước

Mua

$0.{8}44

45.33B

$197.616

3Vài giờ trước

Mua

$0.{8}43

20.05B

$86.527

4Vài giờ trước

Mua

$0.{8}43

17.42B

$74.643

6Vài giờ trước

Mua

$0.{8}43

3.50B

$15.016

7Vài giờ trước

Bán

$0.{8}43

5.43B

$23.113

7Vài giờ trước

Bán

$0.{8}43

50.19B

$215.07

7Vài giờ trước

Mua

$0.{8}43

176.63B

$762.453

8Vài giờ trước

Mua

$0.{8}43

57.15B

$244.828

8Vài giờ trước

Mua

$0.{8}43

21.15B

$90.097

11Vài giờ trước

Bán

$0.{8}43

120.97B

$514.846

11Vài giờ trước

Mua

$0.{8}43

17.32B

$74.191

13Vài giờ trước

Mua

$0.{8}43

2.98B

$12.913

14Vài giờ trước

Mua

$0.{8}44

46.10B

$200.714

14Vài giờ trước

Bán

$0.{8}43

6.31B

$27.417

15Vài giờ trước

Mua

$0.{8}43

1.26B

$5.446

18Vài giờ trước

Mua

$0.{8}41

16.89B

$69.714

19Vài giờ trước

Bán

$0.{8}42

16.21B

$68.132

21Vài giờ trước

Mua

$0.{8}42

20.41B

$85.619

24Vài giờ trước

Mua

$0.{8}41

23.40B

$95.618

24Vài giờ trước

Mua

$0.{8}41

18.20B

$74.382

25Vài giờ trước

Mua

$0.{8}45

11.29B

$50.772

28Vài giờ trước

Mua

$0.{8}45

4.40B

$19.83

30Vài giờ trước

Mua

$0.{8}46

44.91B

$204.968

30Vài giờ trước

Mua

$0.{8}46

274.14M

$1.255

31Vài giờ trước

Mua

$0.{8}46

217.42B

$993.944

33Vài giờ trước

Mua

$0.{8}45

50.32B

$227.884

33Vài giờ trước

Mua

$0.{8}45

28.88B

$130.532

34Vài giờ trước

Mua

$0.{8}45

22.41B

$101.1

37Vài giờ trước

Mua

$0.{8}45

645.18M

$2.897

37Vài giờ trước

Mua

$0.{8}45

4.45B

$19.962

39Vài giờ trước

Mua

$0.{8}45

11.12B

$49.945

40Vài giờ trước

Mua

$0.{8}45

4.49B

$20.123

40Vài giờ trước

Mua

$0.{8}45

3.26B

$14.608

40Vài giờ trước

Bán

$0.{8}45

650.01B

$2919.88

41Vài giờ trước

Bán

$0.{8}46

15.18B

$69.411

41Vài giờ trước

Bán

$0.{8}46

3.27B

$14.941

43Vài giờ trước

Mua

$0.{8}45

20.94B

$93.594

43Vài giờ trước

Bán

$0.{8}45

24.08B

$108.024

43Vài giờ trước

Mua

$0.{8}45

20.05B

$91.051

44Vài giờ trước

Mua

$0.{8}46

43.32B

$198.214

44Vài giờ trước

Mua

$0.{8}46

221.34B

$1009.78

45Vài giờ trước

Mua

$0.{8}45

121.39B

$548.904

45Vài giờ trước

Mua

$0.{8}45

197.70B

$888.872

$349,559

U
UniV3Pool
D

DACAT

55,087,874,547,876

W

WETH

57

WETH : DACAT

1:964284145724.6

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng

notData notData
Không có dữ liệu