GPT

GPT GPT Protocol

0xCdb4...5e88 copy

GPT GPT

$0.02633

+5.53%

 • Giá cao 24h

  $0.027084

 • Giá thấp 24h

  $0.024459

 • KL 24h (GPT)

  3.55M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  92.70K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

2Vài giờ trước

Bán

$0.02633

132.03K

$3476.36

6Vài giờ trước

Mua

$0.026239

11.38K

$298.725

6Vài giờ trước

Bán

$0.026219

499.17K

$13.09K

6Vài giờ trước

Bán

$0.026782

177.52K

$4754.46

6Vài giờ trước

Mua

$0.027084

334.67K

$9064.02

6Vài giờ trước

Mua

$0.026701

61.38K

$1638.89

6Vài giờ trước

Mua

$0.026675

73.91K

$1971.66

6Vài giờ trước

Mua

$0.026587

10.45K

$277.939

6Vài giờ trước

Bán

$0.026659

117.53K

$3133.29

8Vài giờ trước

Bán

$0.026754

48.53K

$1298.42

10Vài giờ trước

Mua

$0.026818

12.87K

$345.187

10Vài giờ trước

Mua

$0.026817

15.98K

$428.625

10Vài giờ trước

Mua

$0.026724

676.74K

$18.08K

10Vài giờ trước

Mua

$0.025998

13.28K

$345.186

11Vài giờ trước

Mua

$0.026446

57.86K

$1530.06

11Vài giờ trước

Mua

$0.026425

30.88K

$816.112

12Vài giờ trước

Mua

$0.02631

6380.29

$167.867

13Vài giờ trước

Mua

$0.026376

28.52K

$752.307

14Vài giờ trước

Mua

$0.026125

33.83K

$883.815

15Vài giờ trước

Mua

$0.025904

23.72K

$614.469

15Vài giờ trước

Bán

$0.025831

1561.78

$40.342

16Vài giờ trước

Bán

$0.025401

67.56K

$1716.11

16Vài giờ trước

Bán

$0.02525

17.38K

$438.798

17Vài giờ trước

Mua

$0.024901

47.43K

$1181.05

17Vài giờ trước

Mua

$0.025276

46.76K

$1181.8

18Vài giờ trước

Mua

$0.025292

95.58K

$2417.28

18Vài giờ trước

Mua

$0.025259

61.60K

$1556.07

18Vài giờ trước

Bán

$0.025394

30.47K

$773.719

19Vài giờ trước

Bán

$0.025021

22.70K

$568.09

19Vài giờ trước

Mua

$0.02506

11.70K

$293.152

20Vài giờ trước

Mua

$0.025417

23.25K

$590.914

20Vài giờ trước

Mua

$0.025463

28.30K

$720.617

20Vài giờ trước

Mua

$0.025656

201.31K

$5164.92

21Vài giờ trước

Bán

$0.024791

180.04K

$4463.38

21Vài giờ trước

Bán

$0.024826

39.63K

$983.845

22Vài giờ trước

Bán

$0.024527

16.29K

$399.418

22Vài giờ trước

Bán

$0.024459

295.94K

$7238.41

23Vài giờ trước

Bán

$0.024949

119.57K

$2983.19

23Vài giờ trước

Bán

$0.025377

71.04K

$1802.66

24Vài giờ trước

Bán

$0.025026

599.95K

$15.01K

25Vài giờ trước

Bán

$0.02841

8476.12

$240.807

25Vài giờ trước

Bán

$0.028486

77.78K

$2215.56

25Vài giờ trước

Bán

$0.028583

423.02K

$12.09K

25Vài giờ trước

Bán

$0.028975

18.50K

$536.04

26Vài giờ trước

Bán

$0.029019

141.40K

$4103.17

26Vài giờ trước

Mua

$0.029181

77.97K

$2275.26

26Vài giờ trước

Bán

$0.028993

28.82K

$835.686

26Vài giờ trước

Bán

$0.029186

265.00K

$7734.23

27Vài giờ trước

Bán

$0.029638

180.80K

$5358.6

27Vài giờ trước

Bán

$0.029973

5000

$149.867