HOP

HOPR HOPR

0xF558...81dA copy

HOPR HOPR

$0.118653

-7.94%

 • 24h High

  $0.128882

 • 24h Low

  $0.115002

 • 24h Vol (HOPR)

  895.29K

 • 24h vol(USDT)

  109.27K

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

3Vài giờ trước

Sell

$0.118653

8100.5

$961.152

3Vài giờ trước

Sell

$0.119175

4059.17

$483.751

3Vài giờ trước

Sell

$0.119437

19.04K

$2274.08

6Vài giờ trước

Sell

$0.120645

17.30K

$2087.01

10Vài giờ trước

Buy

$0.121782

8177.59

$995.879

10Vài giờ trước

Buy

$0.12123

10.25K

$1242.28

11Vài giờ trước

Sell

$0.120584

3405.73

$410.677

11Vài giờ trước

Buy

$0.120808

24.92K

$3009.96

11Vài giờ trước

Buy

$0.119178

29.52K

$3518.06

11Vài giờ trước

Buy

$0.117289

33.45K

$3923.57

13Vài giờ trước

Buy

$0.115204

3281.56

$378.047

13Vài giờ trước

Sell

$0.115002

51.54K

$5927.7

14Vài giờ trước

Sell

$0.11822

9477.36

$1120.41

17Vài giờ trước

Sell

$0.118802

15.17K

$1802.44

19Vài giờ trước

Buy

$0.119733

12.52K

$1498.94

19Vài giờ trước

Buy

$0.118921

6940.88

$825.415

19Vài giờ trước

Buy

$0.118921

5292.67

$629.408

19Vài giờ trước

Sell

$0.118135

50.09K

$5917.53

20Vài giờ trước

Sell

$0.121444

35.40K

$4298.75

22Vài giờ trước

Buy

$0.123792

78.64K

$9734.57

22Vài giờ trước

Buy

$0.123792

38.92K

$4818.01

22Vài giờ trước

Sell

$0.123792

78.64K

$9734.57

22Vài giờ trước

Sell

$0.121126

23.54K

$2851.74

22Vài giờ trước

Buy

$0.1227

88.80K

$10.90K

22Vài giờ trước

Buy

$0.1227

39.11K

$4798.95

22Vài giờ trước

Sell

$0.1227

88.80K

$10.90K

23Vài giờ trước

Sell

$0.120179

85.14K

$10.23K

25Vài giờ trước

Sell

$0.125965

47.24K

$5950.62

25Vài giờ trước

Buy

$0.125965

6349.85

$799.858

26Vài giờ trước

Sell

$0.128882

45.99K

$5927.39

28Vài giờ trước

Sell

$0.132281

44.75K

$5919.31

28Vài giờ trước

Sell

$0.135726

3969.53

$538.767

28Vài giờ trước

Buy

$0.136038

44.53K

$6057.84

29Vài giờ trước

Buy

$0.132585

10.32K

$1368.76

29Vài giờ trước

Sell

$0.131804

9424.58

$1242.19

29Vài giờ trước

Buy

$0.132514

31.08K

$4118.99

29Vài giờ trước

Buy

$0.130185

46.42K

$6043.53

29Vài giờ trước

Sell

$0.130185

4613.28

$600.58

30Vài giờ trước

Buy

$0.127159

26.86K

$3415.94

32Vài giờ trước

Buy

$0.125263

2479.86

$310.634

32Vài giờ trước

Buy

$0.125089

7581.52

$948.366

33Vài giờ trước

Sell

$0.124573

8692.31

$1082.82

33Vài giờ trước

Buy

$0.125161

20.42K

$2555.47

33Vài giờ trước

Sell

$0.123753

9225.88

$1141.73

33Vài giờ trước

Buy

$0.124389

7975.03

$992.005

34Vài giờ trước

Buy

$0.12384

10.50K

$1300.24

34Vài giờ trước

Buy

$0.123123

16.42K

$2021.96

34Vài giờ trước

Sell

$0.122014

37.17K

$4535.49

34Vài giờ trước

Sell

$0.122014

54.03K

$6592.04

34Vài giờ trước

Buy

$0.122014

38.05K

$4642.85

$640,289

U
UniV3Pool
H

HOPR

3,692,144

D

DAI

202,283

HOPR : DAI

1:0.1187

$372,819

U
UniV3Pool
H

HOPR

1,050

D

DAI

372,842

HOPR : DAI

1:0.1187

$47,825

U
Uniswap V2
H

HOPR

201,696

D

DAI

23,902

HOPR : DAI

1:0.1187