cz🔸99.bnb
 • Created Date

  1663348163

  0.01% bu özelliğe sahip

 • Registration Date

  1663348163

  0.01% bu özelliğe sahip

 • Expiration Date

  1694905000

  0.01% bu özelliğe sahip

 • Length

  6

  23.58% bu özelliğe sahip

 • Segment Length

  5

  22.59% bu özelliğe sahip

 • Character Set

  mixed

  1.45% bu özelliğe sahip

 • Skin Name

  Default

  61.56% bu özelliğe sahip

 • Holding Skins

  Default

  56.45% bu özelliğe sahip

SPACE ID - .bnb state-little state-little
cz🔸99.bnb
refresh
Fiyat

BNB BNB Henüz listelenmedi

 • Created Date

  1663348163

  0.01% bu özelliğe sahip

 • Registration Date

  1663348163

  0.01% bu özelliğe sahip

 • Expiration Date

  1694905000

  0.01% bu özelliğe sahip

 • Length

  6

  23.58% bu özelliğe sahip

 • Segment Length

  5

  22.59% bu özelliğe sahip

 • Character Set

  mixed

  1.45% bu özelliğe sahip

 • Skin Name

  Default

  61.56% bu özelliğe sahip

 • Holding Skins

  Default

  56.45% bu özelliğe sahip

SPACE ID - .bnb
SPACE ID - .bnb state-little state-little
SPACE ID 正在构建一个通用名称服务网络,该网络可以跨区块链无缝协调和连接人员、信息、资产、应用程序。
 • Sözleşme

  0xE3b1...e8a6

 • Token ID

  103659154824056509101692443208045626094211987677014842772081168159577348099723

 • Token Standardı

  ERC-721

 • Mainnet

  BNB Chain