Bean #4781
 • Background

  Off White B

  17.14% Có đặc tính này

 • Type

  Black Eyed Bean

  5.62% Có đặc tính này

 • Eyes

  Closed

  12.38% Có đặc tính này

 • Mouth

  Open Smile

  6.96% Có đặc tính này

 • Face

  Red Stripes Face Paint

  1.52% Có đặc tính này

 • Clothing

  Blue Jacket

  1.53% Có đặc tính này

BEANZ Official state-little state-little
Bean #4781
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Off White B

  17.14% Có đặc tính này

 • Type

  Black Eyed Bean

  5.62% Có đặc tính này

 • Eyes

  Closed

  12.38% Có đặc tính này

 • Mouth

  Open Smile

  6.96% Có đặc tính này

 • Face

  Red Stripes Face Paint

  1.52% Có đặc tính này

 • Clothing

  Blue Jacket

  1.53% Có đặc tính này

BEANZ Official
BEANZ Official state-little state-little
BEANZ 是一种从花园里的泥土中发芽的小物种。他们是 Azuki 的好伙伴,尽管有些人喜欢单独踢它。他们热切地渴望提供帮助。然而,某些 BEANZ 感受到了为自己铺路的呼唤......
 • Hợp đồng

  0x306b...f949

 • ID token

  4781

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum