• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Bean #6321
 • Hand

  Dumbbell

  0.73% Có đặc tính này

 • Eyebrows

  Concerned

  2.5% Có đặc tính này

 • Eyes

  Side Eye

  3.82% Có đặc tính này

 • Clothing

  Cargo Shorts

  0.66% Có đặc tính này

 • Headgear

  Lotus Leaf

  0.65% Có đặc tính này

 • Background

  Off White D

  20.92% Có đặc tính này

 • Type

  Edamame

  9.03% Có đặc tính này

 • Mouth

  :P

  3.34% Có đặc tính này

BEANZ Official state-little state-little
Bean #6321
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Hand

  Dumbbell

  0.73% Có đặc tính này

 • Eyebrows

  Concerned

  2.5% Có đặc tính này

 • Eyes

  Side Eye

  3.82% Có đặc tính này

 • Clothing

  Cargo Shorts

  0.66% Có đặc tính này

 • Headgear

  Lotus Leaf

  0.65% Có đặc tính này

 • Background

  Off White D

  20.92% Có đặc tính này

 • Type

  Edamame

  9.03% Có đặc tính này

 • Mouth

  :P

  3.34% Có đặc tính này

BEANZ Official
BEANZ Official state-little state-little
BEANZ 是一种从花园里的泥土中发芽的小物种。他们是 Azuki 的好伙伴,尽管有些人喜欢单独踢它。他们热切地渴望提供帮助。然而,某些 BEANZ 感受到了为自己铺路的呼唤......
 • Hợp đồng

  0x306b...f949

 • ID token

  6321

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum