#8387
 • HV Type

  Knight

  17.21% Có đặc tính này

 • Companion

  Yes

  8.77% Có đặc tính này

 • HV Version

  EVO-1

  99.54% Có đặc tính này

 • Head

  Astro Helm

  1.36% Có đặc tính này

 • Back Attachment

  Hover Wing

  1.1% Có đặc tính này

 • Faceplate

  Eclipse Glimpse

  0.34% Có đặc tính này

 • Weapon System

  Elektro Mega Mace

  1% Có đặc tính này

 • Body

  Sturdy Chassis

  1.22% Có đặc tính này

 • Crest

  Nova Crest

  1.38% Có đặc tính này

HV-MTL state-little state-little
#8387
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • HV Type

  Knight

  17.21% Có đặc tính này

 • Companion

  Yes

  8.77% Có đặc tính này

 • HV Version

  EVO-1

  99.54% Có đặc tính này

 • Head

  Astro Helm

  1.36% Có đặc tính này

 • Back Attachment

  Hover Wing

  1.1% Có đặc tính này

 • Faceplate

  Eclipse Glimpse

  0.34% Có đặc tính này

 • Weapon System

  Elektro Mega Mace

  1% Có đặc tính này

 • Body

  Sturdy Chassis

  1.22% Có đặc tính này

 • Crest

  Nova Crest

  1.38% Có đặc tính này

HV-MTL
HV-MTL state-little state-little
HV-MTL(重金属)系列由来自 8 种不同电源类型的 30,000 个机甲组成。从 2023 年 3 月 15 日开始,可以燃烧符合条件的下水道通行证以召唤一个能量源,该能量源将显示 Evo 1 机甲。 Evo 1 持有者可以使用他们的 Evo 1 参与未来的迷你游戏集,以解锁额外的 HV-MTL 进化阶段。
 • Hợp đồng

  0x4b15...163d

 • ID token

  8387

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum