Opepen 14664
 • Edition Size

  One

  1.25% Có đặc tính này

 • Revealed

  No

  94.49% Có đặc tính này

Opepen Edition state-little state-little
Opepen 14664
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Edition Size

  One

  1.25% Có đặc tính này

 • Revealed

  No

  94.49% Có đặc tính này

Opepen Edition
Opepen Edition state-little state-little
"Scapepe" 24 x 72 px
 • Hợp đồng

  0x6339...e114

 • ID token

  14664

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum