• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Links Champion #7900
 • BACKGROUND

  Ivory

  1.15% Có đặc tính này

 • CLUB

  Butter Knife

  2.2% Có đặc tính này

 • EXPRESSION

  Happy

  5.55% Có đặc tính này

 • EYEWEAR

  None

  3.87% Có đặc tính này

 • FACIAL HAIR

  Clean Shaven

  5.76% Có đặc tính này

 • HAIRSTYLE

  Hockey Cut

  0.44% Có đặc tính này

 • HEADWEAR

  Sweatband

  0.51% Có đặc tính này

 • MOUTH ACCESSORY

  None

  5.45% Có đặc tính này

 • NECK ACCESSORY

  Money Sign

  0.31% Có đặc tính này

 • TATTOO

  None

  6.06% Có đặc tính này

 • TOP

  Green Striped Hoodie

  0.16% Có đặc tính này

 • TROPHY TYPE

  Gold Y

  5.08% Có đặc tính này

LinksDAO Champions state-little state-little
Links Champion #7900
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • BACKGROUND

  Ivory

  1.15% Có đặc tính này

 • CLUB

  Butter Knife

  2.2% Có đặc tính này

 • EXPRESSION

  Happy

  5.55% Có đặc tính này

 • EYEWEAR

  None

  3.87% Có đặc tính này

 • FACIAL HAIR

  Clean Shaven

  5.76% Có đặc tính này

 • HAIRSTYLE

  Hockey Cut

  0.44% Có đặc tính này

 • HEADWEAR

  Sweatband

  0.51% Có đặc tính này

 • MOUTH ACCESSORY

  None

  5.45% Có đặc tính này

 • NECK ACCESSORY

  Money Sign

  0.31% Có đặc tính này

 • TATTOO

  None

  6.06% Có đặc tính này

 • TOP

  Green Striped Hoodie

  0.16% Có đặc tính này

 • TROPHY TYPE

  Gold Y

  5.08% Có đặc tính này

LinksDAO Champions
LinksDAO Champions state-little state-little
Links Champions 是 LinksDAO 的数字化身项目。每个冠军都是一个高尔夫奖杯,在闪电击中林克斯俱乐部的一天晚上,它被魔法激活了。但是一些稀有的没有到达另一边! 10,253 名冠军拥有一系列高尔夫属性,使每个冠军都独一无二。
 • Hợp đồng

  0x8a2b...59e2

 • ID token

  7900

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum