#9376
 • Background

  Outhouse

  25.13% Có đặc tính này

 • Fur

  Tan

  24.21% Có đặc tính này

 • Feet

  Cyberpunk Boots

  1.35% Có đặc tính này

 • Neck

  BAYC Collar

  9.44% Có đặc tính này

 • Mouth

  Smiling

  18.47% Có đặc tính này

 • Eyes

  Sunglasses

  3.14% Có đặc tính này

Bored Ape Kennel Club state-little state-little
#9376
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Outhouse

  25.13% Có đặc tính này

 • Fur

  Tan

  24.21% Có đặc tính này

 • Feet

  Cyberpunk Boots

  1.35% Có đặc tính này

 • Neck

  BAYC Collar

  9.44% Có đặc tính này

 • Mouth

  Smiling

  18.47% Có đặc tính này

 • Eyes

  Sunglasses

  3.14% Có đặc tính này

Bored Ape Kennel Club
Bored Ape Kennel Club state-little state-little
有时在沼泽里会感到孤独。这就是为什么每只猿都应该有一个四足伴侣。
 • Hợp đồng

  0xba30...5623

 • ID token

  9376

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum