• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Pudgy Penguin #598
 • Skin

  Mint

  4.76% Có đặc tính này

 • Face

  Normal

  9.72% Có đặc tính này

 • Body

  Kimono Gold

  0.5% Có đặc tính này

 • Background

  Beige

  12.96% Có đặc tính này

 • Head

  Panda Hat

  1% Có đặc tính này

Pudgy Penguins state-little state-little
Pudgy Penguin #598
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Skin

  Mint

  4.76% Có đặc tính này

 • Face

  Normal

  9.72% Có đặc tính này

 • Body

  Kimono Gold

  0.5% Có đặc tính này

 • Background

  Beige

  12.96% Có đặc tính này

 • Head

  Panda Hat

  1% Có đặc tính này

Pudgy Penguins
Pudgy Penguins state-little state-little
Pudgy Penguins是8,888个NFT的集合,通过Web3蹒跚而行。体现同理心和同情心,Pudgy Penguins是NFT空间中积极性的灯塔。每位持有者都可以独家访问体验、活动等。
 • Hợp đồng

  0xbd35...2cf8

 • ID token

  598

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum