Pudgy Penguin #919
 • Body

  Scarf Green

  2.81% Có đặc tính này

 • Skin

  Maroon

  8.22% Có đặc tính này

 • Background

  Tangerine

  12.77% Có đặc tính này

 • Head

  Flat Cap Tan

  3.08% Có đặc tính này

 • Face

  Circle Glasses

  8.64% Có đặc tính này

Pudgy Penguins state-little state-little
Pudgy Penguin #919
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Body

  Scarf Green

  2.81% Có đặc tính này

 • Skin

  Maroon

  8.22% Có đặc tính này

 • Background

  Tangerine

  12.77% Có đặc tính này

 • Head

  Flat Cap Tan

  3.08% Có đặc tính này

 • Face

  Circle Glasses

  8.64% Có đặc tính này

Pudgy Penguins
Pudgy Penguins state-little state-little
Pudgy Penguins是8,888个NFT的集合,通过Web3蹒跚而行。体现同理心和同情心,Pudgy Penguins是NFT空间中积极性的灯塔。每位持有者都可以独家访问体验、活动等。
 • Hợp đồng

  0xbd35...2cf8

 • ID token

  919

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum