Remilio 3470
 • Race

  White

  43.09% Có đặc tính này

 • Background

  WTC Giza

  0.83% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Eyes

  Light Blue

  4.96% Có đặc tính này

 • Hair

  Madoka Bright Pastel

  1.08% Có đặc tính này

 • Shirt

  Bosnia

  1.48% Có đặc tính này

 • Mouth

  Triangle

  8.76% Có đặc tính này

 • Glasses

  Joe Biden

  1.67% Có đặc tính này

 • Friend

  Duckie

  2.54% Có đặc tính này

 • Rank

  C

  39.95% Có đặc tính này

 • Swag Score

  69

  1.14% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 3470
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  White

  43.09% Có đặc tính này

 • Background

  WTC Giza

  0.83% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Notched

  32.79% Có đặc tính này

 • Eyes

  Light Blue

  4.96% Có đặc tính này

 • Hair

  Madoka Bright Pastel

  1.08% Có đặc tính này

 • Shirt

  Bosnia

  1.48% Có đặc tính này

 • Mouth

  Triangle

  8.76% Có đặc tính này

 • Glasses

  Joe Biden

  1.67% Có đặc tính này

 • Friend

  Duckie

  2.54% Có đặc tính này

 • Rank

  C

  39.95% Có đặc tính này

 • Swag Score

  69

  1.14% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies 是 10,000 个 neochibi pfpNFT 的集合,通过引入年轻的 J.I.T. 扩展了 Milady Maker 范例。能量和精神分裂症的反动美学。我们是#REMILIONAIRE。
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  3470

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum