Remilio 7389
 • Race

  White

  43.09% Có đặc tính này

 • Background

  Kanye Room

  0.77% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  Green

  12.52% Có đặc tính này

 • Hair

  Aquarium Salmon

  1.2% Có đặc tính này

 • Face

  Snake Bites

  2.6% Có đặc tính này

 • Shirt

  Spongebob

  0.99% Có đặc tính này

 • Mouth

  Mini

  8.51% Có đặc tính này

 • Friend

  Marcus

  2.03% Có đặc tính này

 • Rank

  C

  39.95% Có đặc tính này

 • Swag Score

  63

  1.22% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Remilio 7389
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Race

  White

  43.09% Có đặc tính này

 • Background

  Kanye Room

  0.77% Có đặc tính này

 • Eyebrow

  Normal

  54.15% Có đặc tính này

 • Eyes

  Green

  12.52% Có đặc tính này

 • Hair

  Aquarium Salmon

  1.2% Có đặc tính này

 • Face

  Snake Bites

  2.6% Có đặc tính này

 • Shirt

  Spongebob

  0.99% Có đặc tính này

 • Mouth

  Mini

  8.51% Có đặc tính này

 • Friend

  Marcus

  2.03% Có đặc tính này

 • Rank

  C

  39.95% Có đặc tính này

 • Swag Score

  63

  1.22% Có đặc tính này

Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies
Redacted Remilio Babies 是 10,000 个 neochibi pfpNFT 的集合,通过引入年轻的 J.I.T. 扩展了 Milady Maker 范例。能量和精神分裂症的反动美学。我们是#REMILIONAIRE。
 • Hợp đồng

  0xd3d9...ebab

 • ID token

  7389

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum