• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Hello Charlie! #1884
 • Background

  Vintage Teal

  7.62% Có đặc tính này

 • Body

  Cinnamon

  10.98% Có đặc tính này

 • Face

  Face 1

  4.88% Có đặc tính này

 • Hair

  pomp umber

  0.94% Có đặc tính này

 • Eyebrows

  be umber

  5.34% Có đặc tính này

 • Glasses

  Sunset Pink Shades

  1.62% Có đặc tính này

 • Clothes

  Sports Jacket Black

  5.54% Có đặc tính này

Hello Charlie Official! state-little state-little
Hello Charlie! #1884
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Vintage Teal

  7.62% Có đặc tính này

 • Body

  Cinnamon

  10.98% Có đặc tính này

 • Face

  Face 1

  4.88% Có đặc tính này

 • Hair

  pomp umber

  0.94% Có đặc tính này

 • Eyebrows

  be umber

  5.34% Có đặc tính này

 • Glasses

  Sunset Pink Shades

  1.62% Có đặc tính này

 • Clothes

  Sports Jacket Black

  5.54% Có đặc tính này

Hello Charlie Official!
Hello Charlie Official! state-little state-little
一个庆祝各种艺术形式、独特才能和平等机会的社区。由来自世界各地才华横溢的艺术家的独特收藏提供支持,其中包括生活在以太坊网络上的 5,001 件艺术品。
 • Hợp đồng

  0xe388...04bd

 • ID token

  1884

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum