• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
MGland#831
 • Location

  2505,-1215

  0.02% Có đặc tính này

 • Type

  Large Land

  18% Có đặc tính này

 • Size

  90 x 90

  18% Có đặc tính này

 • Name

  Elon city

  0.02% Có đặc tính này

 • Domain

  https://eloncity.mg.land/

  0.02% Có đặc tính này

 • Logo

  https://dist.mg.land/static/upfile/48167354.png

  0.02% Có đặc tính này

MG Land state-little state-little
MGland#831
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Location

  2505,-1215

  0.02% Có đặc tính này

 • Type

  Large Land

  18% Có đặc tính này

 • Size

  90 x 90

  18% Có đặc tính này

 • Name

  Elon city

  0.02% Có đặc tính này

 • Domain

  https://eloncity.mg.land/

  0.02% Có đặc tính này

 • Logo

  https://dist.mg.land/static/upfile/48167354.png

  0.02% Có đặc tính này

MG Land
MG Land state-little state-little
Land 是存储在区块链上的 NFT。在每一块LAND上,你都可以构建一个拥有独立域名的去中心化空间。每个 LAND 都是位于公共以太坊区块链 (ERC-721) 上的唯一(不可替代)令牌。我们支持每一次社交,NFT用户可以在这里自由结识新朋友、社交、玩游戏和进行各种活动。我们支持 BSC/Ethereum/Polygon/Solana 上的所有 NFT。
 • Hợp đồng

  0xe755...0ad6

 • ID token

  831

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum