• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Mercenary Scout
 • tier

  COMMON

  40.6% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  57.63% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  60.35% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  30.88% Có đặc tính này

 • element

  Fire

  15.57% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  10.11% Có đặc tính này

 • stat_atk

  1162

  0.35% Có đặc tính này

 • stat_def

  566

  0.34% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2470

  0.35% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1210

  0.54% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1295

  0.52% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  786

  0.38% Có đặc tính này

 • stat_res

  455

  1.01% Có đặc tính này

 • stat_spd

  1123

  0.38% Có đặc tính này

 • charisma

  1

  0.02% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  10.11% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Free Will

  17.26% Có đặc tính này

Desperado: Character state-little state-little
Mercenary Scout
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • tier

  COMMON

  40.6% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  57.63% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  60.35% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  30.88% Có đặc tính này

 • element

  Fire

  15.57% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  10.11% Có đặc tính này

 • stat_atk

  1162

  0.35% Có đặc tính này

 • stat_def

  566

  0.34% Có đặc tính này

 • stat_hp

  2470

  0.35% Có đặc tính này

 • stat_hit

  1210

  0.54% Có đặc tính này

 • stat_dog

  1295

  0.52% Có đặc tính này

 • stat_ctr

  786

  0.38% Có đặc tính này

 • stat_res

  455

  1.01% Có đặc tính này

 • stat_spd

  1123

  0.38% Có đặc tính này

 • charisma

  1

  0.02% Có đặc tính này

 • defence_element

  Holy

  10.11% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Free Will

  17.26% Có đặc tính này

Desperado: Character
Desperado: Character state-little state-little
Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
 • Hợp đồng

  0x241e...cda3

 • ID token

  57869

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon