• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Trump Digital Trading Cards
Trump Digital Trading Cards state-little state-little
Hợp đồng:0x24a1...c5d9

特朗普总统的第一张数字交易卡。你准备好创造历史了吗?有史以来第一次,收集您自己的特朗普总统官方特朗普数字交易卡。令人难以置信的手绘艺术,灵感来自特朗普总统非凡的生活和事业。该系列包括独特的特朗普交易卡、限量一张、金卡和银卡亲笔签名卡。 Cowboy Trump、宇航员 Trump、商业 Trump……你是哪个 Trump?在 CollectTrumpCards.com 了解更多信息。在 Twitter 和 Truth Social 上关注 @realDonaldTrump @CollectTrump。在购买此特朗普数字交易卡之前,请仔细阅读 CollectTrumpCards.com 的服务条款 (bit.ly/3VZXY3g) 以及此 NFT 的特定条款和条件 (bit.ly/3hfdIAQ) ).这解释了您的所有权利和任何限制。

Xem tất cả
 • MATIC MATIC 1.7K

  Giá sàn

 • MATIC MATIC 15.7K

  Tổng khối lượng

 • 45K

  Tổng nguồn cung

 • 13.9K

  Người sở hữu

Vật phẩm

Lịch sử

3 Vật phẩm