• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Fiery Dame Pacer
 • gender

  Mare

  18.2% Có đặc tính này

 • bloodline

  Buterin

  36.89% Có đặc tính này

 • genotype

  Z131

  0.03% Có đặc tính này

 • Super Coat

  False

  61.86% Có đặc tính này

 • Coat Color

  Cinnamon Satin

  0.66% Có đặc tính này

 • Super Breed

  False

  63.18% Có đặc tính này

 • Starting Level

  14

  0.16% Có đặc tính này

 • class

  6

  17.43% Có đặc tính này

 • Breed Type

  pacer

  6.23% Có đặc tính này

ZED Horse state-little state-little
Fiery Dame Pacer
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • gender

  Mare

  18.2% Có đặc tính này

 • bloodline

  Buterin

  36.89% Có đặc tính này

 • genotype

  Z131

  0.03% Có đặc tính này

 • Super Coat

  False

  61.86% Có đặc tính này

 • Coat Color

  Cinnamon Satin

  0.66% Có đặc tính này

 • Super Breed

  False

  63.18% Có đặc tính này

 • Starting Level

  14

  0.16% Có đặc tính này

 • class

  6

  17.43% Có đặc tính này

 • Breed Type

  pacer

  6.23% Có đặc tính này

ZED Horse
ZED Horse state-little state-little
NFT赛马游戏Zed Run在Matic网络上。
 • Hợp đồng

  0x67f4...659f

 • ID token

  181723

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon