Regular Ticket
 • Corporation

  Lucky Cat

  6.35% Có đặc tính này

 • Product

  Raffle ticket

  4.76% Có đặc tính này

 • Ticket

  Regular

  1.59% Có đặc tính này

 • Circuits

  Tin

  1.59% Có đặc tính này

 • Base Material

  Plastic

  1.59% Có đặc tính này

 • Color

  Liquid Jade

  1.59% Có đặc tính này

Planet IX - Assets state-little state-little
Regular Ticket
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • Corporation

  Lucky Cat

  6.35% Có đặc tính này

 • Product

  Raffle ticket

  4.76% Có đặc tính này

 • Ticket

  Regular

  1.59% Có đặc tính này

 • Circuits

  Tin

  1.59% Có đặc tính này

 • Base Material

  Plastic

  1.59% Có đặc tính này

 • Color

  Liquid Jade

  1.59% Có đặc tính này

Planet IX - Assets
Planet IX - Assets state-little state-little
这个合集展示了在 Planet IX Metaverse 中具有实用性的所有游戏内资产。 持有者可以期待空投、白名单、游戏中的实用程序,例如升级、加速奖励等等。
 • Hợp đồng

  0xba66...ce87

 • ID token

  16

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-1155

 • Mainnet

  Polygon

Transfer
Chuyển tiền 2023-12-07 16:20:13
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-12-07 07:33:11
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-12-07 07:23:41
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-12-07 07:19:11
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-12-07 07:07:25
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-12-05 21:16:55
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-12-05 07:05:02
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-12-04 09:58:50
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-12-04 09:57:08
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2023-12-04 05:26:19
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons