• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Geo-Thermal Well
 • Corporation

  Newlands LLC

  49.21% Có đặc tính này

 • Production

  1 Energy

  7.94% Có đặc tính này

 • Frequency

  20 Hours

  7.94% Có đặc tính này

 • Tier

  Common

  7.94% Có đặc tính này

 • Terrain

  Countryside

  9.52% Có đặc tính này

 • Terrain

  Suburban Area

  9.52% Có đặc tính này

Planet IX - Assets state-little state-little
Geo-Thermal Well
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • Corporation

  Newlands LLC

  49.21% Có đặc tính này

 • Production

  1 Energy

  7.94% Có đặc tính này

 • Frequency

  20 Hours

  7.94% Có đặc tính này

 • Tier

  Common

  7.94% Có đặc tính này

 • Terrain

  Countryside

  9.52% Có đặc tính này

 • Terrain

  Suburban Area

  9.52% Có đặc tính này

Planet IX - Assets
Planet IX - Assets state-little state-little
这个合集展示了在 Planet IX Metaverse 中具有实用性的所有游戏内资产。 持有者可以期待空投、白名单、游戏中的实用程序,例如升级、加速奖励等等。
 • Hợp đồng

  0xba66...ce87

 • ID token

  20

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-1155

 • Mainnet

  Polygon

Transfer
Chuyển tiền 2024-02-26 07:38:40
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-26 07:38:19
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-26 07:37:47
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-26 07:37:15
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-26 00:00:43
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-25 18:31:26
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-24 21:35:18
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-24 21:34:36
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-24 20:46:12
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons
Transfer
Chuyển tiền 2024-02-24 19:16:43
 MATIC Giá bán
arrowicons arrowicons