• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
YAYO Man #2217
 • Head

  Cowboy Hat

  3.27% Có đặc tính này

 • Mouth

  Moustache

  12.55% Có đặc tính này

 • Background

  Erupting Volcano

  0.49% Có đặc tính này

 • Skin

  Black

  6.37% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1978 Ford Bronco

  3.16% Có đặc tính này

 • Item

  Silver Metal Briefcase

  3.59% Có đặc tính này

 • Vehicle Color

  Blue

  5.23% Có đặc tính này

 • Outfit

  White Tourist Shirt & Pants

  1.82% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO Man #2217
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Head

  Cowboy Hat

  3.27% Có đặc tính này

 • Mouth

  Moustache

  12.55% Có đặc tính này

 • Background

  Erupting Volcano

  0.49% Có đặc tính này

 • Skin

  Black

  6.37% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1978 Ford Bronco

  3.16% Có đặc tính này

 • Item

  Silver Metal Briefcase

  3.59% Có đặc tính này

 • Vehicle Color

  Blue

  5.23% Có đặc tính này

 • Outfit

  White Tourist Shirt & Pants

  1.82% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO NFT
YAYO NFT is a collection of 4000 YAYO Men embodying the furthest archetypes of power, speed, violence, wealth, chaos, and adventure. YAYO is a tribute to the vehicles, equipment, and aesthetics that have captured the hearts and minds of young men for generations.
 • Hợp đồng

  0x09f6...d46b

 • ID token

  2217

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum