• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DeGod #3238
 • mouth

  Party Blower

  7.43% Có đặc tính này

 • eyes

  Eye Patch

  3% Có đặc tính này

 • neck

  None

  55.02% Có đặc tính này

 • head

  Mickey DeGods Visor

  1.3% Có đặc tính này

 • version

  DeadGod

  6.46% Có đặc tính này

 • specialty

  None

  53.75% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.99% Có đặc tính này

 • skin

  Turquoise

  10.89% Có đặc tính này

 • clothes

  Hawaiian Shirt

  2.25% Có đặc tính này

 • background

  Blue

  13.78% Có đặc tính này

DeGods
DeGod #3238
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • mouth

  Party Blower

  7.43% Có đặc tính này

 • eyes

  Eye Patch

  3% Có đặc tính này

 • neck

  None

  55.02% Có đặc tính này

 • head

  Mickey DeGods Visor

  1.3% Có đặc tính này

 • version

  DeadGod

  6.46% Có đặc tính này

 • specialty

  None

  53.75% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.99% Có đặc tính này

 • skin

  Turquoise

  10.89% Có đặc tính này

 • clothes

  Hawaiian Shirt

  2.25% Có đặc tính này

 • background

  Blue

  13.78% Có đặc tính này

DeGods
DeGods
DeGods is a digital art collection and global community of creators, developers, entrepreneurs, athletes, artists, experimenters and innovators.
 • Hợp đồng

  0x8821...d280

 • ID token

  3237

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum