DeGod #5560
 • background

  Red

  12.71% Có đặc tính này

 • clothes

  Tourist Tee

  4.67% Có đặc tính này

 • neck

  None

  54.84% Có đặc tính này

 • eyes

  None

  52.97% Có đặc tính này

 • skin

  Blue Sky

  4.89% Có đặc tính này

 • version

  DeadGod

  41.64% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.56% Có đặc tính này

 • mouth

  Porn Stashe

  7.22% Có đặc tính này

 • specialty

  Rockstar Tats

  2.69% Có đặc tính này

 • head

  Leaf Laurel

  4.97% Có đặc tính này

DeGods
DeGod #5560
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • background

  Red

  12.71% Có đặc tính này

 • clothes

  Tourist Tee

  4.67% Có đặc tính này

 • neck

  None

  54.84% Có đặc tính này

 • eyes

  None

  52.97% Có đặc tính này

 • skin

  Blue Sky

  4.89% Có đặc tính này

 • version

  DeadGod

  41.64% Có đặc tính này

 • y00t

  Claimed

  99.56% Có đặc tính này

 • mouth

  Porn Stashe

  7.22% Có đặc tính này

 • specialty

  Rockstar Tats

  2.69% Có đặc tính này

 • head

  Leaf Laurel

  4.97% Có đặc tính này

DeGods
DeGods
DeGods is a digital art collection and global community of creators, developers, entrepreneurs, athletes, artists, experimenters and innovators.
 • Hợp đồng

  0x8821...d280

 • ID token

  5559

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum