• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Elemental #15197
 • Domain

  Water

  24.91% Có đặc tính này

 • Type

  Human

  89.05% Có đặc tính này

 • Subtype

  Classic

  88.98% Có đặc tính này

 • Hair

  Half Pony with Bow - Brown

  0.37% Có đặc tính này

 • Eyes

  Serene

  2.62% Có đặc tính này

 • Mouth

  Lipstick

  3.43% Có đặc tính này

 • Face

  Glasses

  3.13% Có đặc tính này

 • Clothing

  Simple Hoodie - Water

  0.84% Có đặc tính này

 • Background

  Turquoise

  2.78% Có đặc tính này

Azuki Elementals state-little state-little
Elemental #15197
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Domain

  Water

  24.91% Có đặc tính này

 • Type

  Human

  89.05% Có đặc tính này

 • Subtype

  Classic

  88.98% Có đặc tính này

 • Hair

  Half Pony with Bow - Brown

  0.37% Có đặc tính này

 • Eyes

  Serene

  2.62% Có đặc tính này

 • Mouth

  Lipstick

  3.43% Có đặc tính này

 • Face

  Glasses

  3.13% Có đặc tính này

 • Clothing

  Simple Hoodie - Water

  0.84% Có đặc tính này

 • Background

  Turquoise

  2.78% Có đặc tính này

Azuki Elementals
Azuki Elementals state-little state-little
Azuki Elementals are a collection of 20,000 characters within the four domains of the Garden. Take the red bean. azuki.com/elementals/reveal
 • Hợp đồng

  0xb6a3...786e

 • ID token

  15197

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum