Mercenary Scout
 • tier

  COMMON

  31.53% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  46.18% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  23.58% Có đặc tính này

 • element

  Fire

  11.14% Có đặc tính này

 • defence_element

  Earth

  7.68% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  42% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  21.02% Có đặc tính này

 • active_skill

  Flame Bash

  2.52% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  21.02% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  21.02% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Free Will

  10.95% Có đặc tính này

 • grade_exp

  0 / 50

  9.81% Có đặc tính này

DESPERADO B218 - Agent (Official) state-little state-little
Mercenary Scout
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • tier

  COMMON

  31.53% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  46.18% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  23.58% Có đặc tính này

 • element

  Fire

  11.14% Có đặc tính này

 • defence_element

  Earth

  7.68% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  42% Có đặc tính này

 • body_color

  undyed

  21.02% Có đặc tính này

 • active_skill

  Flame Bash

  2.52% Có đặc tính này

 • head_color

  undyed

  21.02% Có đặc tính này

 • weapon_color

  undyed

  21.02% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Free Will

  10.95% Có đặc tính này

 • grade_exp

  0 / 50

  9.81% Có đặc tính này

DESPERADO B218 - Agent (Official)
DESPERADO B218 - Agent (Official) state-little state-little
Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
 • Hợp đồng

  0x241e...cda3

 • ID token

  17878

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon