Mercenary Scout
 • tier

  COMMON

  32.28% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  46.62% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  24.03% Có đặc tính này

 • element

  Fire

  11.5% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  7.79% Có đặc tính này

 • active_skill

  Flame Bash

  2.7% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Free Will

  11.61% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  42.6% Có đặc tính này

DESPERADO B218 - Agent (Official) state-little state-little
Mercenary Scout
refresh
Giá

MATIC MATIC Chưa được niêm yết

 • tier

  COMMON

  32.28% Có đặc tính này

 • gacha_grade

  Rare

  46.62% Có đặc tính này

 • class_type

  Warrior

  24.03% Có đặc tính này

 • element

  Fire

  11.5% Có đặc tính này

 • defence_element

  Dark

  7.79% Có đặc tính này

 • active_skill

  Flame Bash

  2.7% Có đặc tính này

 • passive_skill

  Free Will

  11.61% Có đặc tính này

 • grade

  S1

  42.6% Có đặc tính này

DESPERADO B218 - Agent (Official)
DESPERADO B218 - Agent (Official) state-little state-little
Agents from a countless multiverses. You can hire the heroes as DESPERADO B218 agents.
 • Hợp đồng

  0x241e...cda3

 • ID token

  57871

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Polygon