• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Anomalies #1488
 • Tier

  * * *

  20% Có đặc tính này

 • Anomaly

  Bone

  49.78% Có đặc tính này

 • Body

  Nebulous Brilliance

  0.84% Có đặc tính này

 • Face

  Nocturnal

  3.07% Có đặc tính này

 • Headgear

  Astral Mines

  3.18% Có đặc tính này

 • Special

  Sinister Aura

  2.74% Có đặc tính này

 • Accessory

  Chaotic Cube

  3.69% Có đặc tính này

Asterix
Anomalies #1488
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Tier

  * * *

  20% Có đặc tính này

 • Anomaly

  Bone

  49.78% Có đặc tính này

 • Body

  Nebulous Brilliance

  0.84% Có đặc tính này

 • Face

  Nocturnal

  3.07% Có đặc tính này

 • Headgear

  Astral Mines

  3.18% Có đặc tính này

 • Special

  Sinister Aura

  2.74% Có đặc tính này

 • Accessory

  Chaotic Cube

  3.69% Có đặc tính này

Asterix
Asterix
Asterix is a collection based off the DN404 co-joined ERC20 <-> ERC721 implementation. ERC20: 0x0000000000ca73A6df4C58b84C5B4b847FE8Ff39 ERC721: 0x0000000000c26FAbFe894D13233d5ec73F61cc72
 • Hợp đồng

  0x0000...cc72

 • ID token

  1488

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum