YAYO Man #206
 • Background

  Taj Mahal

  0.68% Có đặc tính này

 • Character

  A Real Human Bean

  0.48% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1995 Nissan Pathfinder SE 4x4

  2.9% Có đặc tính này

 • Vehicle Color

  Silver

  11.14% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO Man #206
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Taj Mahal

  0.68% Có đặc tính này

 • Character

  A Real Human Bean

  0.48% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1995 Nissan Pathfinder SE 4x4

  2.9% Có đặc tính này

 • Vehicle Color

  Silver

  11.14% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO NFT
YAYO NFT is a collection of 4000 YAYO Men embodying the furthest archetypes of power, speed, violence, wealth, chaos, and adventure. YAYO is a tribute to the vehicles, equipment, and aesthetics that have captured the hearts and minds of young men for generations.
 • Hợp đồng

  0x09f6...d46b

 • ID token

  206

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum