• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
YAYO Man #30
 • Background

  Forbidden City

  1.84% Có đặc tính này

 • Eyes

  Ray-Ban Kalichrome Shooter Aviator Sunglasses

  5.54% Có đặc tính này

 • Head

  Charlotte Fang Issued FBI Hat

  5.02% Có đặc tính này

 • Item

  H&K MP5K Operational Briefcase

  3.46% Có đặc tính này

 • Mouth

  Beard

  13.19% Có đặc tính này

 • Outfit

  T-Shirt & Jeans

  1.95% Có đặc tính này

 • Skin

  Swarthy

  13.96% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1985 Toyota SR-5

  3.37% Có đặc tính này

 • Vehicle Color

  Dark Gray

  1.23% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO Man #30
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Background

  Forbidden City

  1.84% Có đặc tính này

 • Eyes

  Ray-Ban Kalichrome Shooter Aviator Sunglasses

  5.54% Có đặc tính này

 • Head

  Charlotte Fang Issued FBI Hat

  5.02% Có đặc tính này

 • Item

  H&K MP5K Operational Briefcase

  3.46% Có đặc tính này

 • Mouth

  Beard

  13.19% Có đặc tính này

 • Outfit

  T-Shirt & Jeans

  1.95% Có đặc tính này

 • Skin

  Swarthy

  13.96% Có đặc tính này

 • Vehicle

  1985 Toyota SR-5

  3.37% Có đặc tính này

 • Vehicle Color

  Dark Gray

  1.23% Có đặc tính này

YAYO NFT
YAYO NFT
YAYO NFT is a collection of 4000 YAYO Men embodying the furthest archetypes of power, speed, violence, wealth, chaos, and adventure. YAYO is a tribute to the vehicles, equipment, and aesthetics that have captured the hearts and minds of young men for generations.
 • Hợp đồng

  0x09f6...d46b

 • ID token

  30

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum