• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Pillhead #3452
 • Props

  Creation of Adam

  4.7% Có đặc tính này

 • Gear

  None

  44.69% Có đặc tính này

 • Extras

  Neon

  6.04% Có đặc tính này

 • Head

  Bucket

  17.19% Có đặc tính này

 • Eyewear

  None

  56.72% Có đặc tính này

 • Outer

  Hoodie

  4.12% Có đặc tính này

 • Inner

  None

  37.58% Có đặc tính này

 • Mouth

  None

  69.57% Có đặc tính này

 • Face

  Terrazo

  12.56% Có đặc tính này

 • Class

  Classic

  57.05% Có đặc tính này

 • Background

  Iris

  3.29% Có đặc tính này

Pillheads NFT
Pillhead #3452
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Props

  Creation of Adam

  4.7% Có đặc tính này

 • Gear

  None

  44.69% Có đặc tính này

 • Extras

  Neon

  6.04% Có đặc tính này

 • Head

  Bucket

  17.19% Có đặc tính này

 • Eyewear

  None

  56.72% Có đặc tính này

 • Outer

  Hoodie

  4.12% Có đặc tính này

 • Inner

  None

  37.58% Có đặc tính này

 • Mouth

  None

  69.57% Có đặc tính này

 • Face

  Terrazo

  12.56% Có đặc tính này

 • Class

  Classic

  57.05% Có đặc tính này

 • Background

  Iris

  3.29% Có đặc tính này

Pillheads NFT
Pillheads NFT
6,655 High-End 3D collectibles from the mind of CFW & frens. Other Collections: - [STACY Pills](https://opensea.io/collection/stacypills) - [Pillhead: Originals (1/1s)](https://opensea.io/collection/pillhead-originals)
 • Hợp đồng

  0x1b23...85b0

 • ID token

  3452

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum