• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
Pillhead #4433
 • Props

  None

  62.33% Có đặc tính này

 • Gear

  None

  44.69% Có đặc tính này

 • Extras

  None

  56.71% Có đặc tính này

 • Head

  Cap (Color)

  9.98% Có đặc tính này

 • Eyewear

  None

  56.72% Có đặc tính này

 • Outer

  Windrunner

  5.18% Có đặc tính này

 • Inner

  None

  37.58% Có đặc tính này

 • Mouth

  None

  69.57% Có đặc tính này

 • Face

  Purple

  15.81% Có đặc tính này

 • Class

  Broken

  12.41% Có đặc tính này

 • Background

  Azure

  9.83% Có đặc tính này

Pillheads NFT
Pillhead #4433
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Props

  None

  62.33% Có đặc tính này

 • Gear

  None

  44.69% Có đặc tính này

 • Extras

  None

  56.71% Có đặc tính này

 • Head

  Cap (Color)

  9.98% Có đặc tính này

 • Eyewear

  None

  56.72% Có đặc tính này

 • Outer

  Windrunner

  5.18% Có đặc tính này

 • Inner

  None

  37.58% Có đặc tính này

 • Mouth

  None

  69.57% Có đặc tính này

 • Face

  Purple

  15.81% Có đặc tính này

 • Class

  Broken

  12.41% Có đặc tính này

 • Background

  Azure

  9.83% Có đặc tính này

Pillheads NFT
Pillheads NFT
6,655 High-End 3D collectibles from the mind of CFW & frens. Other Collections: - [STACY Pills](https://opensea.io/collection/stacypills) - [Pillhead: Originals (1/1s)](https://opensea.io/collection/pillhead-originals)
 • Hợp đồng

  0x1b23...85b0

 • ID token

  4433

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum