• ETH triangle

  • ETH Ethereum
  • BNB BNB Chain
  • POLYGON Polygon
  • KLAY Klay
  • HT Heco
  • ARBITRUM Arbitrum
  • OPTIMISM Optimism
 • Quét mã QR để tải xuống ứng dụng
  Lựa chọn khác
 • themelight themedark
 • menu menu
DuDuLab #4078
 • Eyes

  Curious

  6.02% Có đặc tính này

 • Backgear

  Guitar bag

  4.01% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Clothing

  Red vest

  1.07% Có đặc tính này

 • Necklace

  Heart necklace

  2% Có đặc tính này

 • Glasses

  Scholar glasses

  2.05% Có đặc tính này

 • Face

  Scratch

  2.69% Có đặc tính này

 • Satchel

  Pocket

  2.61% Có đặc tính này

 • Eargear

  Paper clip earrings

  2.04% Có đặc tính này

 • Headgear

  Grey melon cap

  0.54% Có đặc tính này

 • Mouth

  Dudu coin

  2.05% Có đặc tính này

 • Offhand

  Rose bouquet

  0.67% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project state-little state-little
DuDuLab #4078
refresh
Giá

ETH ETH Chưa được niêm yết

 • Eyes

  Curious

  6.02% Có đặc tính này

 • Backgear

  Guitar bag

  4.01% Có đặc tính này

 • Background

  Brick red

  20.97% Có đặc tính này

 • Clothing

  Red vest

  1.07% Có đặc tính này

 • Necklace

  Heart necklace

  2% Có đặc tính này

 • Glasses

  Scholar glasses

  2.05% Có đặc tính này

 • Face

  Scratch

  2.69% Có đặc tính này

 • Satchel

  Pocket

  2.61% Có đặc tính này

 • Eargear

  Paper clip earrings

  2.04% Có đặc tính này

 • Headgear

  Grey melon cap

  0.54% Có đặc tính này

 • Mouth

  Dudu coin

  2.05% Có đặc tính này

 • Offhand

  Rose bouquet

  0.67% Có đặc tính này

 • Bear

  Dudu

  42.61% Có đặc tính này

DuDuLab Project
DuDuLab Project state-little state-little
Guys! This is DUDU! DuDu NFT is a collection of up to 10,000 DuDu bears created by DuDuLab. DuDuLab is going to build DuDu island, an NFT IP metaverse, and create “Web3 Disney”
 • Hợp đồng

  0x365d...9537

 • ID token

  4078

 • Tiêu chuẩn token

  ERC-721

 • Mainnet

  Ethereum